Freie Volksmission Krefeld r.y.
tunnustuksellisten rajojen yli ulottuva - riippumaton - Täyden Evankeliumin julistus - yleishyödyllinen - tunnustettu
Aloitus
suomi
Kokouskutsu
Aihe
Ajankohtaiset tapahtumat
raamatullisen profetian valossa

Puhuja
Ewald Frank

Ajankohta
jokaisen kuukauden viimeisenä sunnuntaina
jokaisen kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina

Iloitsemme käynnistänne!
Ajankohtaista
Jeesuksen Kristuksen Morsiusseurakunnalle
 
Oikein sydämellisesti tervehdin kaikkia veljiä ja sisaria maailmanlaajuisesti, jotka ovat uskoneet puhtaan raamatullisen Jumalan Sanoman ja nyt kokevat valmistumisensa ylöstempausta varten, Herran Sanalla Jesaja 55:11:stä » Samoin on myös Minun Sanani kanssa, joka Minun suustani lähtee: se ei palaa tyhjänä takaisin Minun tyköni, vaan vasta sitten, kun se on suorittanut sen, mitä Minä olen halunnut, ja on saanut aikaan sen, mitä varten Minä olen sen lähettänyt.«
 
Seuraavien Raamatunpaikkojen tulee johtaa meidän silmiemme eteen sen, mitä Herra Jumala meiltä odottaa, jotta voidaan täyttää se, mitä me odotamme Häneltä, ja minkä Hän armosta haluaisi lahjoittaa meille, niin että me olemme valmiit, kun Hän tulee.
 
Kristuksen takaisinpaluu oli alusta asti kaikkien totisten uskovien toivo. Johannes 14:2-3:ssa meidän Herramme sanoi: ,,Minun Isäni talossa on paljon asuntoja; jos ei olisi niin, Minä olisin sanonut sen teille; sillä Minä menen sinne valmistamaan teille paikan; ja kun Minä olen mennyt sinne ja olen valmistanut teille paikan, Minä palaan takaisin ja otan teidät tyköni, jotta, missä Minä olen, myös te olette siellä.”
 
Pyhissä Kirjoituksissa painotetaan yhä uudelleen Kristuksen toista tulemusta:
,, ...samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toisen kerran ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat” (Hebr. 9:28).
Jo Eenokista on kirjoitettu: ,,Uskon kautta Eenok temmattiin ylös, jotta hän ei näkisi kuolemaa, »eikä hän ollut enää löydettävissä, koska Jumala oli temmannut hänet ylös«; sillä ennen ylöstempaustaan on hänelle todistettu, että Hän oli otollinen Jumalalle” (Hebr. 11:5).
 
Herra on myös puhunut kaikista asioista, jotka ovat tapahtuva lopunajassa ennen Kristuksen takaisinpaluuta, koskee se sitten Israelia, seurakuntaa tai yleistä tilannetta maapallolla:
 
,,Kun Hän sitten oli istuutunut alas Öljymäellä, tulivat opetuslapset, kun he olivat yksistään Hänen kanssaan, Hänen luokseen kysymyksen kanssa: »Sano toki meille: milloin tämä on tapahtuva? Ja mikä on Sinun takaisinpaluusi merkki ja maailmanajan täyttymisen merkki?«”
Jeesus vastasi heille: »Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan! …« Hän puhui sodista, nälänhädistä, maanjäristyksistä, kulkutaudeista jne. (Matt. 24:3-7) ja painotti aivan erityisesti: »Ja tämä valtakunnan pelastussanoma saarnataan todistukseksi kaikille kansoille koko maanpiirin yllä ja sitten loppu on tuleva« (Matt. 24:14). Tänä päivänä tämä Kirjoitus on täyttynyt meidän silmiemme edessä koko maailmassa.
Luukas 21:28:ssa Herra sanoi omilleen viittauksessa tapahtumiin lopunajassa: »Kun tämä alkaa tapahtua, silloin ojentautukaa ja nostakaa päänne ylös; sillä teidän lunastuksenne lähestyy.«
 
Kuitenkin ennen Hänen takaisinpaluutaan täytyy kaikki seurakunnassa olla tuotu jälleen oikeaan tilaan niin kuin alussa, niin se on myös kirjoitettu Apostolien Teoissa 3:21: ,,Taivaan pitää ottaa Hänet tosin vastaan kaiken sen ennalleen palauttamisen aikoihin asti, minkä Jumala on julistanut pyhien profeettojensa suun kautta.”
 
Siihen kuuluu lupaus, että Jumala lähettäisi armonajan lopussa, ennen kuin Herran kauhea päivä puhkeaa, profeetan, joka johtaisi Jumalan lasten sydämen takaisin apostolisten isien puoleen. Tämä lupaus  Malakia 4:5-6:sta on täytetty veli Branhamin palvelustehtävän kautta.
 
Sen, mikä koskee itse ylöstempauksen tapahtumaa, me luemme 1. Tessalonikalaiskirjeessä 4:15-17:ssä: ,,Sillä tämän me sanomme teille Herran Sanan perusteella: Me, jotka elämme, jotka jäämme jäljelle Herran tulemukseen saakka, meillä ei oleva mitään ennen poisnukkuneita.
Sillä Herra itse on tuleva alas taivaasta, heti kun herätyshuuto kuuluu, heti kun enkeliruhtinaan ääni kajahtaa ja Jumalan pasuuna soi, ja Kristuksessa kuolleet ovat ensin nouseva ylös;
sen jälkeen meidät, jotka olemme vielä elossa ja olemme jääneet jäljelle, yhdessä heidän kanssaan temmataan pilvien päällä yläilmoihin Herraa vastaan; ja sitten me olemme oleva yhdessä Herran kanssa aina.”
 
 Filippiläiskirje 3:20-21:ssä sanotaan lisäksi:
,,Meidän yhdyskuntamme sitä vastoin on taivaassa, mistä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla Hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.”
 
Ennakkoehto sille on, että meidän kohdallamme seuraava Sana tulee todeksi: ,,Ja jos Hänen Henkensä, joka on herättänyt Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin Hän, joka on herättänyt Kristuksen kuolleista, on myös tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne oman teissä asuvan Henkensä kautta” (Room.8:11).
 
Tämä lupaus on oleva koettu todellisuus meidän Herramme takaisinpaluussa.
 
Samanaikaisesti meitä kehoitetaan pysymään lujina ja odottamaan sitä, kunnes Jumala täydellistyttää työnsä valtavan Hengen toiminnan kautta: ,,Niin odottakaa kärsivällisesti, rakkaat veljet, Herran takaisinpaluuseen saakka!
Muistakaa: Maanmies odottaa maan kallista hedelmää ja on sen tähden kärsivällinen, kunnes se saa kevät- ja syyssateen.
Niin olkaa te myös kärsivällisiä ja vahvistakaa sydämenne, sillä Herran takaisinpaluu on lähellä” (Jaak.5:7-8).
,,Myös te, Siionin lapset, riemuitkaa ja iloitkaa Herrasta, teidän Jumalastanne! Sillä Hän antaa teille syyssateen oikean määrän mukaan ja antaa sateen virrata alas teille, kevätsateen ja syyssateen, niin kuin entisaikaan” (Joel 2:23).
 
Koska kukaan ei tiedä Hänen takaisinpaluunsa tarkkaa hetkeä, pätee meille kehoitus, olla valmis joka hetki:  ,,Sen tähden olkaa tekin valmiit; sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee” (Matt.24:44).
 
Myös tämä vakava Sana meidän täytyy ottaa sydämellemme: ,,Varokaamme siis, koska lupaus päästä Hänen lepoonsa on vielä  täyttymättä, että ei kenenkään kohdalla ilmenisi, että hän olisi jäänyt jälkeen, taipaleelle.
Sillä pelastussanoma on julistettu meille samoin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa Sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat” (Hebr.4:1-2). Aabraham uskoi Jumalaa ja näki lupauksen täyttyneenä, ja me myös uskomme Jumalaa ja Hänen Sanansa ja olemme kokeva lupauksen täyttymyksessä.
 
Niin kuin Paavali, joka on ottanut vakavasti palvelustehtävänsä Herralle, niin myös minä haluaisin asettaa uskovien sydämelle seuraavat Kirjoitusten sanat:
,,Niin minä kehoitan teitä, rakkaat veljet, Jumalan armahtavan laupeuden kautta: antakaa ruumiinne elävänä, pyhänä ja Jumalalle otollisena uhrina: se olkoon teidän järjellinen jumalanpalveluksenne!
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, nimittäin, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room. 12:1-2).
 
,,Hän vahvistakoon teidän sydämenne, että ne olisivat meidän Jumalamme ja Isämme edessä nuhteettomat pyhyydessä, kun meidän Herramme Jeesus tulee kaikkien pyhiensä kanssa!” (1. Tess. 3:13).
 
,,Pitäkää kiinni elämän Sanasta, minulle kerskaukseksi Kristuksen päivään asti, koska silloin en ole turhaan juossut enkä ole turhaan työtä tehnyt” (Filipp. 2:16).
 
,,Ja minun rukoukseni on, että teidän rakkautenne, mitä pitemmälle sitä enemmän, lisääntyisi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä (herkkyydessä) sen tutkimisessa, mikä kussakin tapauksessa olisi oikea, jotta te olette Kristuksen päivään saakka puhtaat ja ilman nuhdetta, täysin varustettuna vanhurskauden hedelmällä, joka kasvaa Jeesuksen Kristuksen avulla, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi” (Filipp. 1:9-11).
 
Meidän vilpitön kaipauksemme on, että kaikki nämä Raamatunsanat tapahtuvat meille ja meidän kauttamme.
 
,,Mutta itse, rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa, ja olkoon teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne varjeltunut täysin nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisinpaluusssa!” (1. Tess 5:23).
 
,,Ja juuri nyt, te lapsukaiset, pysykää Hänessä, että meillä on turva, kun Hän ilmestyy, eikä meidän täydy Hänen takaisinpaluussaan häveten astua taaksepäin Hänen edestään” (1. Joh. 2:28).
,,Sillä kuka on meidän toivomme, meidän ilomme ja meidän kerskauksemme kruunu, ellette myös te ole sitä, meidän Herramme Jeesuksen kasvojen edessä Hänen takaisinpaluussaan?” (1. Tess. 2:19).
 
Tällä tarkoitetaan kaikkia heitä, jotka Jumala on valinnut ennen maailman perustamista. Heille apostoli huudahtaa vakavat sanat: ,,Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää Henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksen päivään saakka” (Ef.4:30).
 
Vain hän, joka kuuluu morsiusseurakuntaan, sinetöidään; ja hänelle on suunnattu vakava kehoitus, olla murehduttamatta Jumalan Henkeä epäuskon ja tottelemattomuuden kautta. Kuitenkin minun vahva uskoni on: Minkä apostoli on kirjoittanut aikanaan veljille ja sisarille, se pätee meille vielä tänä päivänä: ,,Minulla on juuri sen tähden myös luja luottamus, että Hän, joka teissä on aloittanut hyvän työn, on myös sen Jeesuksen Kristuksen päivään mennessä vievä päätökseen” (Filipp. 1:6).
 
Veli Branham on suorittanut raamatullisen tehtävänsä ja on tuonut Sanoman, joka edeltää Kristuksen toista tulemusta. Hänen kotiinmenonsa jälkeen Herra on käyttänyt minua kantamaan tämän viimeisen Sanoman, paljastetun Sanan, kaikkeen maailmaan. Kaikki todelliset palvelevat veljet julistavat samaa Sanaa ja jakavat samaa hengellistä ruokaa, ja niin morsiusseurakunta tuodaan Hengen ykseyteen ja tasatahtiin Sanan kanssa.
 
,,Sillä aikaa, kun he menivät ostamaan öljyä, Ylkä tuli, ja neitsyet, jotka olivat valmiit, menivät Hänen kanssaan hääaterialle, ja ovi suljettiin” (Matt. 25:10).
 
»Katso, Minä tulen pian!»
 
,,Ja Henki ja morsian sanovat: »Tule!« (Ilm. 22:17).
 
Vuodelle 2023 me odotamme, että Jumala tekee suuria ja täyttää meille lupauksensa. Me voimme olla siitä varmat, että Hänen Sanansa suorittaa kaikille, jotka sen uskovat, sen, mitä varten se lähetettiin, ja tuo sen esiin, minkä Hän on luvannut. Aamen!
 
Jumalan tehtävässä toimien
Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti!(Hebr. 13:8)